ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
1. ПРЕДМЕТ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Настоящите общи условия за използване на услугата (наричани по-долу „Общи условия”) имат за цел да определят условията и реда на преглеждане и използване на сайта bg.ads.pneus-online.com (наричан по-долу „Сайтът”), издаван от PNEUS ONLINE SUISSE.

Самият факт на преглеждане или използване на Сайта означава безусловно приемане от ваша страна на настоящите Общи условия.
2. ПОВЕДЕНИЕ, КОЕТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА ИНТЕРНЕТ ТРЯБВА ДА СПАЗВА
2.1. Вие се задължавате да сърфирате в Сайта, като спазвате указанията, които се появяват на вашия екран.

2.2. Вие се ангажирате да не използвате Сайта и услугите, предлагани на него, по начин, противоречащ на действащата нормативна уредба, правилата за добро поведение в Интернет и най-общо, по начин, който би засегнал интересите, известността, репутацията или имиджа на PNEUS ONLINE SUISSE.

2.3. Като следствие от това вие в никакъв случай не можете:
- да използвате каквито и да било начини, чрез които да объркате и/или възпрепятствате правилното функциониране на Сайта и на услугите, предлагани на Сайта;
- да разпространявате или да изпращате, независимо в каква форма, съдържание, свързано по-специално с ксенофобия, расизъм, подбуждане към расова омраза, педофилия, порнография, призиви към убийство, клевета, оскърбления, или съдържание, което е в ущърб на правата на трети лица, по-специално правата на интелектуална собственост и правото на неприкосновеност на личния живот;
- да изпращате непоискани електронни писма по начин, издаващ злоупотреба (масови или повтарящи се изпращания до един и/или повече получатели);
- и по-общо, да събирате лични координати, предоставени на Сайта, за целите например на търговско-рекламна дейност.

С авторите на обяви не може да се осъществява връзка по поводи, различни от предмета на техните обяви, независимо по какъв начин.
3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
3.1. Вие признавате, че настоящият Сайт и неговото съдържание са правно защитени в прилагане на правото на интелектуална собственост, и се задължавате да спазвате всички права на интелектуална собственост.

3.2. PNEUS ONLINE SUISSE ви разрешава изключително следното:
- да преглеждате Сайта и обявите, публикувани на него;
- и да отпечатвате обявите за ваши лични нужди с цел, различна от професионална или търговска, и при изрично частно предназначение, при условие, че на отпечатаните копия са запазени всички съобщения за авторско право и всяка друга правна информация, фигурираща на оригиналите.

3.3. Всяко използване, неотговарящо на горните разпоредби, е неправомерно и може да стане основание за съдебно преследване срещу вас.
4. ОТГОВОРНОСТ НА PNEUS ONLINE SUISSE
4.1. PNEUS ONLINE SUISSE полага всички грижи за изграждането и актуализирането на Сайта и по-специално на обявите. Същевременно, тъй като не може да контролира всички данни и сведения, разпространявани на Сайта, PNEUS ONLINE SUISSE не гарантира, че последните са точни, без грешки и пълни, нито че съответстват напълно на вашите очаквания. Следователно PNEUS ONLINE SUISSE не може да бъде държан отговорен за каквито и да било вреди, които биха могли да настъпят от това, и най-общо, за каквато и да е употреба от ваша страна на Сайта и/или на неговото съдържание.

4.2. PNEUS ONLINE SUISSEси запазва правото във всеки един момент да променя, спира или прекратява временно или постоянно целия сайт или част от него, без да ви информира предварително за това. PNEUS ONLINE SUISSE не може да бъде държан отговорен спрямо вас или спрямо трета страна за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на Сайта, нито за промени в достъпа до Сайта и до услугите, предлагани на Сайта, независимо по каква причина.

4.3. И накрая, вие признавате и изрично приемате, че PNEUS ONLINE SUISSE не може да носи отговорност за никакви вреди, произтекли от каквато и да е връзка, независимо от какво естество, възникнала между вас и автора на обява или който и да е друг партньор, предоставящ съдържание или услуги на Сайта. В подобен случай можете да търсите единствено отговорността на автора или на третия партньор.
5. ЛИЧНИ ДАННИ
5.1. Преглеждането на Сайта и на неговите страници не изискват никаква поименна регистрация от ваша страна.
Същевременно в някои случаи (създаване на ваше лично пространство, абониране за услугата за подаване на обява…) от вас може да се поискат някои лични данни (пощенски координати, електронен адрес…).
В такъв случай във формуляра има клетка за отбелязване, която ви позволява да приемете или да откажете тези данни да бъдат използвани от PNEUS ONLINE SUISSE за търговски цели за своя сметка и за сметка на трети лица, и/или преотстъпени на трети лица. Така събраната информация подлежи на компютърна обработка, обявена пред Националната комисия за информатика и свободи.

5.2. Вие имате право на противопоставяне, така че вашите данни да не бъдат използвани и/или преотстъпени за целите на търговско-рекламната дейност; право на достъп и корекции чрез писмо, изпратено по пощата до PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE или с електронно писмо, изпратено на следния адрес: ads@pneus-online.fr

По същия начин вие можете да упражнявате и правото си за премахване на данните, които се отнасят до вас, и които са незадължителни и не са необходими за предоставяне на услугата, за която сте се записали. Вие признавате и приемате възможността при необходимост вашите данни да бъдат предавани на трети подизпълнители, участващи в доставките на Сайта и/или в услугите, предлагани на Сайта.

5.3. За целите на статистиката за посещаемостта Сайтът използва техниката на cookies (бисквитки). Бисквитката не дава възможност да бъдете идентифицирани; тя обаче записва информация за вашето сърфиране в Сайта (разгледаните страници, датата и часа на преглеждането им…). Вие винаги можете да забраните създаването им през менюто за Интернет настройки във вашия браузър. В такъв случай това може да окаже въздействие върху функционирането на Сайта и на услугите, предложени на Сайта.
6. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Сайтът се издава от: PNEUS ONLINE SUISSE

Хостингът се осигурява от: SOCIETE ECRITEL

Директор на публикациите: Alexis NERGUISIAN - Директор

PNEUS-ONLINE не носи никаква отговорност относно съдържанието на и последствията от обявите, публикувани на сайта.
Западна Европа :
Източна Европа :
Америка :
Азия :
Африка :
Океания :
Автомобили втора употреба, мотоциклети втора употреба, 4x4 втора употреба, покупка на автомобил, продажба на автомобил, обяви за автомобили, обяви за мотоциклети
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen